A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Katalog usług
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Prawo miejscowe
Rejestr Instytucji Kultury
Jak załatwić sprawę
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Aktualności
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 40.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 7 października 2015 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
» OBWIESZCZENIE
» O B W I E S Z C Z E N I E - 13.10.2015 r. VII Sesja Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 10.2015 - 15.09.2015 r.
» ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
 • Urząd Gminy
 • Oświata
 • Pomoc materialna
 • Stypendium szkolne - zasady przyznawania

  Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781)

  Dla kogo pomoc
  Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  Pomocą objęto również wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat)
  Z pomocy skorzystać również mogą uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat) oraz słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
  Wszyscy wyżej wymienieni muszą być mieszkańcami gminy Sokoły.

  Warunki uzyskania pomocy.
  Pomoc przyznawana będzie uczniom, słuchaczom, wychowankom znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, kiedy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 173, poz. 2703), tj. 316 zł netto na osobę w rodzinie.
  Stypendium nie przysługuje w przypadku, kiedy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba, że suma otrzymywanych świadczeń w danym roku szkolnym nie przekracza:
  - w przypadku ucznia 1.120 zł
  - przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1.170 zł
  W takim przypadku stypendium stanowić może dopełnienie do powyższych kwot.
  Formy pomocy.
  Pomoc udzielana może być w formie:
  1.stypendiów szkolnych,
  2.zasiłków szkolnych.
  Stypendia szkolne udzielane mogą być w formie: - ałkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania , a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, itp.
  - częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów)
  Stypendium może być przyznane w różnych formach przedstawionych powyżej jednocześnie.
  Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniowi, słuchaczowi lub wychowankowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

  Wysokość świadczeń
  Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 45, zł i nie może przekraczać 112 zł
  Łączna kwota stypendium w danym roku szkolnym nie może przekroczyć kwoty 1.120 zł
  Zasiłek szkolny nie może przekroczyć kwoty 280 zł.

  Kto może występować z wnioskiem o przyznanie świadczeń
  - rodzice lub pełnoletni uczniowie po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
  - dyrektor szkoły,
  Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

  Kiedy składać wnioski
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r. mogą być składane do 31 stycznia 2005 r.
  Gdzie można pobrać wnioski
  W szkołach na terenie gminy, w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, na stronie internetowej www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl
  Gdzie składać wnioski.
  Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły
  Data wprowadzenia: 2005-01-26 1142
  Data upublicznienia: 2005-01-26
  Art. czytany: 9652 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach


  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 4763010; 86 4763011; 86 2741373; fax. 86 4763012

  e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl