A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Aktualności
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
» Opinie RIO 2017
» Opinie RIO 2016
» Bilans 2017
» Bilans 2016
Stypendium szkolne - zasady przyznawania

Zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781)

Dla kogo pomoc
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Pomocą objęto również wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat)
Z pomocy skorzystać również mogą uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat) oraz słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Wszyscy wyżej wymienieni muszą być mieszkańcami gminy Sokoły.

Warunki uzyskania pomocy.
Pomoc przyznawana będzie uczniom, słuchaczom, wychowankom znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, kiedy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 173, poz. 2703), tj. 316 zł netto na osobę w rodzinie.
Stypendium nie przysługuje w przypadku, kiedy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba, że suma otrzymywanych świadczeń w danym roku szkolnym nie przekracza:
- w przypadku ucznia 1.120 zł
- przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 1.170 zł
W takim przypadku stypendium stanowić może dopełnienie do powyższych kwot.
Formy pomocy.
Pomoc udzielana może być w formie:
1.stypendiów szkolnych,
2.zasiłków szkolnych.
Stypendia szkolne udzielane mogą być w formie: - ałkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania , a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. - pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, itp.
- częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (tylko uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów)
Stypendium może być przyznane w różnych formach przedstawionych powyżej jednocześnie.
Zasiłki szkolne mogą być przyznane uczniowi, słuchaczowi lub wychowankowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość świadczeń
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 45, zł i nie może przekraczać 112 zł
Łączna kwota stypendium w danym roku szkolnym nie może przekroczyć kwoty 1.120 zł
Zasiłek szkolny nie może przekroczyć kwoty 280 zł.

Kto może występować z wnioskiem o przyznanie świadczeń
- rodzice lub pełnoletni uczniowie po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły,
- dyrektor szkoły,
Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

Kiedy składać wnioski
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r. mogą być składane do 31 stycznia 2005 r.
Gdzie można pobrać wnioski
W szkołach na terenie gminy, w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły, na stronie internetowej www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl
Gdzie składać wnioski.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sokoły
Data wprowadzenia: 2005-01-26 1142
Data upublicznienia: 2005-01-26
Art. czytany: 11535 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wanda Barbara Idźkowska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 4763010; 86 4763011; 86 2741373; fax. 86 4763012

e-mail: ugsokoly@poczta.onet.pl